• Практичне застосування МСФЗ

  Сергій Рогозний,
  аудитор, САР, DipIFR,
  заступник генерального директора з питань аудиту міжнародної
  аудиторської компанії HLB Ukraine – керівник Комітету з фінансів та бюджету ФПБАУ 

  Ольга Карпачова,
  фінансовий аналітик, сертифікований бухгалтер IFA, MBA,
  член комітету ФПБАУ по зв’язкам з громадськістю

  МСФЗ 16 «ОРЕНДА»: Облік у орендаря

  (частина 6)

  Фінансова оренда

  Орендні відносини як різновид господарських відносин оформляються письмовим юридичним документом – договором, відповідно до якого орендар отримує право на використання активу протягом узгодженого періоду часу і одночасно зобов'язується регулярно вносити орендні платежі на користь орендодавця. Нагадаємо, що в даний час оренда класифікується як фінансова, якщо всі супутні володінню ризики і вигоди передаються разом з активом орендарю, в іншому випадку оренда класифікується як операційна.

  Орендар застосовує єдину модель обліку оренди, відповідно до якої визнає всі договори оренди в бухгалтерському балансі. Об'єкт фінансової оренди приймається орендарем на баланс, при цьому при зарахуванні на баланс орендар визнає одночасно актив і довгострокове зобов'язання з оренди. В даному випадку сумою визнання є найменша з двох величин: справедлива вартість орендованого активу і приведена вартість мінімальних орендних платежів на початок оренди. Актив, переданий у фінансову оренду, включається до складу основних засобів орендаря. Орендар відображає в бухгалтерському обліку одержаний у фінансову оренду об'єкт одночасно як актив і зобов'язання за найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів.

  При визнання оренди на балансі орендар здійснює такі проводки: Актив об'єкт оренди - Пасив майбутні орендні платежі, тобто актив фінансової оренди при постановці на баланс відображається на наступних рахунках: Дт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» - Кт 531 «Довгострокові зобов'язання з фінансової оренди» з подальшим введенням в експлуатацію за дебетом одного з субрахунків рахунку 10 «Основні засоби» в залежності від категорії майна, що орендується (транспортний засіб, обладнання, об'єкт нерухомості і т.д.).

  Амортизація об'єкта фінансової оренди нараховується орендарем протягом періоду очікуваного використання активу. Періодом очікуваного використання об'єкта фінансової оренди є коротший з двох періодів - строк оренди або строк корисного використання об'єкта фінансової оренди. Метод нарахування амортизації об'єкта фінансової оренди визначається орендарем в його обліковій політиці.

  Витрати орендаря на модернізацію об'єкта фінансової оренди, які призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються як капітальні інвестиції, що включаються до вартості об'єкта фінансової оренди по дебету рахунку 15 «Капітальні інвестиції». Витрати, що здійснюються для підтримання активу в робочому стані (поточний ремонт) відносяться на витрати звітного періоду. Їх слід відображати на відповідних витратних рахунках: 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 23 «Виробництво».

  Операційна оренда

  Якщо ми говоримо про операційну оренду, то орендар відображає отриманий актив за договором оренди і акту-прийому передачі на класі 0 позабалансового рахунку Дт 01 «Орендовані необоротні активи» за балансовою і первісною вартістю. Відзначимо, що передача активу назад, також оформляється актом прийому-передачі і даний актив операційної оренди списується з позабалансового рахунку орендаря Кт 01. Інформація про доходи та витрати, пов'язані з об'єктами операційної оренди, відображається в примітках до фінансової звітності.

  Орендні платежі відповідно до договору відображаються в складі витрат звітного періоду. Витрати на оренду в бухгалтерському обліку орендареві слід відображати за фактом нарахування - щомісяця, щокварталу, в залежності від умов діяльності та величини операційного циклу підприємства, незалежно від оплати.

  Ремонти, здійснювані однією зі сторін договору, діляться на поточні і капітальні. Якщо активу потрібно провести поточний ремонт, то такий обов'язок може бути, як на орендарі, так і на орендодавцеві. Якщо орендар проводить поточний ремонт, то орендодавець зобов'язаний відшкодувати понесені орендарем витрати. Якщо в ході господарської діяльності орендаря у нього виникають витрати на ремонт і / або модернізацію активу операційної оренди, то такі витрати, слід відображати на Кт 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати». Орендарю витрати на капітальний ремонт слід капіталізувати на рахунку 153 «Придбання (виготовлення) необоротних активів». Після закінчення капітального ремонту і оформлення всієї необхідної документації рахунок 153 «Придбання (виготовлення) необоротних активів» кредитується в рахунок 117 «Інші необоротні матеріальні активи».

  При поверненні орендованого активу орендодавцеві частка витрат, понесених орендарем на капітальний ремонт, буде залежати від того, чи погодив орендодавець відшкодування витрат на проведення капітального ремонту. Якщо така згода є, то орендар має право вимагати оплату за незамортизовану частину вартості капітального ремонту. При надходженні грошей або при поверненні орендодавцю об'єкта оренди, в якому проведено ремонтні роботи, слід зробити звичайні проводки, як і при продажу основних засобів. Якщо ж капітальний ремонт здійснювався орендарем без отримання згоди орендодавця на їх компенсацію, то при поверненні об'єкта оренди орендодавцю незамортизовану частина таких витрат слід відразу віднести на рахунок 977 «Інші витрати звичайної діяльності». Крім того, в момент передачі об'єкта оренди орендодавцю на незамортизовану частина самостійно проведених поліпшень слід нарахувати ПДВ. Таке нарахування проводиться в обліку так: Дт 977 «Інші витрати звичайної діяльності» - Кт 641 «Розрахунки за податками / ПДВ».

  Нова оренда

  Але дуже скоро до обліку орендаря будуть застосовуватися інші правила. Як ми зазначали в наших попередніх публікаціях, орендар на дату початку оренди повинен оцінювати і визнавати на балансі актив у формі права користування за первісною вартістю, яка повинна буде включати в себе наступне:

  • величину первісної оцінки зобов'язання з оренди;
  • орендні платежі на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням отриманих знижок;
  • будь-які початкові прямі витрати, понесені орендарем;
  • оцінку витрат, які будуть понесені орендарем при демонтажі або відновленні базового активу до стану, який вимагається згідно з умовами оренди

  Одночасно орендар повинен оцінювати зобов'язання з оренди з поступовим зниженням (продисконтовані) вартості орендних платежів, які слід сплатити в період дії договору. І подібно як за діючими правилами обліку фінансової оренди, при будь-якій формі оренди до витрат періоду потраплятимуть витрати на амортизацію базового активу (як правило, включаються до витрат операційної діяльності) і фінансові витрати на залишок зобов'язання з оренди (лізингу).

  Приклад 6.1

  1 січня 2018 року СТОВ «Урожайне» отримало в фінансову оренду від ТОВ «Бердянський Агропромпостач» терміном на 3 роки мотоблок 2016 року випуску з орендною платою 1,5 тис.грн. в кінці кожного місяця без ПДВ. Справедлива вартість мотоблоку на дату передачі - 48 тис.грн., А узгоджена процентна ставка – 20 % річних. Орендар має право придбати мотоблок в кінці терміну за ліквідаційною вартістю 12 тис.грн. Але при цьому він несе всі ризики, пов'язані з його експлуатацією.

  Розрахуємо суми активів, зобов'язань і витрат, які підлягають відображенню в обліку в 1-му півріччі 2018 року, якщо мотоблок планується задіяти у виробничій діяльності, а знос навантажувача розраховується підприємством лінійним методом протягом 3 років починаючи з місяця прийняття на баланс.

  Рішення.

  У момент отримання активу СТОВ «Урожайне» визнає на балансі одночасно актив і довгострокове зобов'язання з фінансової оренди (лізингу) в сумі 48 тис.грн. Для розрахунку процентних витрат за період та виділення поточної частини лізингових платежів складемо графік розрахунків за 2018 рік і 1-ше півріччя 2019 року (для визначення поточної частини зобов’язань).

  Період

  Нараховано

  Сплачено

  У т.ч. в рахунок погашення боргу

  Борг на кінець періоду

  01.01.18

  -

  -

  -

  48 000

  січ.18

  800

  1 500

  700

  47 300

  лют.18

  788

  1 500

  712

  46 588

  бер.18

  776

  1 500

  724

  45 865

  кві.18

  764

  1 500

  736

  45 129

  тра.18

  752

  1 500

  748

  44 381

  чер.18

  740

  1 500

  760

  43 621

  6 міс. 2018

  4 621

  9 000

  4 379

  х

  лип.18

  727

  1 500

  773

  42 848

  сер.18

  714

  1 500

  786

  42 062

  вер.18

  701

  1 500

  799

  41 263

  жов.18

  688

  1 500

  812

  40 451

  лис.18

  674

  1 500

  826

  39 625

  гру.18

  660

  1 500

  840

  38 786

  2018 р. - всього

  8 784

  18 000

  9 214

  х

  січ.19

  646

  1 500

  854

  37 932

  лют.19

  632

  1 500

  868

  37 064

  бер.19

  618

  1 500

  882

  36 182

  кві.19

  603

  1 500

  897

  35 285

  тра.19

  588

  1 500

  912

  34 373

  чер.19

  573

  1 500

  927

  33 446

  6 міс. 2019

  3 660

  9 000

  5 340

  х

   

  Таким чином, за 1-ше півріччя 2018 року нараховано 4 621 грн. фінансових витрат і виплачено 4 379 грн. боргу. Відповідно сума боргу на 30.06.2018 року складе 43 621 грн, з яких 33 446 грн. - довгострокова частина, а різниця 10 175 грн. - поточна частина.

  Щомісячна сума зносу розраховується як сума, що амортизується (первісна мінус ліквідаційна) поділена на кількість місяців очікуваної експлуатації.

  Знос (м) = (48 000 - 12 000) / (3 років * 12 міс.) = 36 000/36 = 1000 грн. / міс.

  Знос з початку року – 1000 * 6 = 6000 грн.

  Кореспонденція рахунків за операціями з орендованим мотоблоком за 1-й квартал:

  № з/п

  Зміст господарської операції

  Бухгалтерський облік

  Сума, грн.

  Д-т

  К-т

  1

  Отримано автонавантажувач в фінансову оренду в січні 2017р

  Придбання (виготовлення) основних засобів

  Довгострокові зобов'язання з фінансової оренди

  48 000

  2

  Прийнято автонавантажувач в експлуатацію

  Основні засоби - машини та обладнання

  Придбання (виготовлення) основних засобів

  48 000

  3

  Нараховано фінансові витрати на суму зобов'язань за 1-ше півріччя

  Фінансові витрати

  Розрахунки за нарахованими відсотками

  4 621

  4

  Переведення в поточну частину погашеної частини орендних зобов'язань за 2018р (9214 грн.) і зобов'язань, що підлягають погашенню в період до 30.06.2019г (5340 грн.)

  Довгострокові зобов'язання з фінансової оренди

  Зобов'язання з фінансової оренди - поточна частина

  14 554

  5

  Оплачено нараховані відсотки по оренді

  Розрахунки за нарахованими відсотками

  Рахунки в банку

  4 621

  6

  Оплачено поточні платежі в погашення тіла орендних зобов'язань

  Зобов'язання з фінансової оренди - поточна частина

  Рахунки в банку

  4 379

  7

  Нараховано знос по об’єкту ОЗ за 1-ше півріччя 2018 р.

  Загальновиробничі витрати

  Знос основних засобів - машин і устаткування

  6 000

   

  На 30.06.2018 р. матимемо наступні сальдо по рахункам:

  № з/п

  Назва рахунку

  Сума, грн

  Д-т

  К-т

  1

  Основні засоби - машини та обладнання

  48 000

  -

  2

  Знос основних засобів - машин і устаткування

  -

  6 000

  3

  Довгострокові зобов'язання з фінансової оренди

  -

  33 446

  4

  Зобов'язання з фінансової оренди - поточна частина

  -

  10 175

  5

  Фінансові витрати

  4 621

  -

  6

  загальновиробничі витрати

  6 000

  -

   

  ВСЬОГО

  58 621

  49 621

   

  Лізингові платежі (чистий відтік грошових коштів)

  -

  9 000

   

  З набранням чинності МСФЗ 16 «Оренда» істотних різниць в бухгалтерському обліку операцій з фінансової оренди не очікується.

  Приклад 6.2.

  ТОВ «Бердянський Агропромпостач» 31 грудня 2017 року уклав з СТОВ «Урожайне» договір оренди складу терміном на 5 років, починаючи з 01.01.2018, з орендною платою 20 тис.грн. в місяць без ПДВ авансом з 3-місячним пільговим періодом, протягом якого орендар за власні кошти проводить капітальний ремонт підлоги і побілку стін. Вартість складу згідно акту прийому-передачі - 3520 тис.грн., А витрати, понесені орендарем на капітальний ремонт складу склали 20 тис.грн. в січні та по 15 тис.грн. в лютому та березні 2018 року. Склад планується використовувати для зберігання готової продукції.

  Розрахуємо суми активів, зобов'язань і витрат, які підлягають відображенню в обліку в 1-му півріччі 2018 року по поточним правилам і відповідно до МСФЗ 16.

  Рішення

  Оскільки оренда оперативна, склад оприбутковується на позабалансовий рахунок 01 «Орендовані необоротні активи». Ремонтні витрати підлягають капіталізації як інші необоротні активи, і амортизуватися в межах строку корисного використання результатів такої модернізації, але не довше терміну оренди.

  Витрати на оренду, а також на амортизацію капіталізованих витрат на ремонти будуть визнані в складі комерційних витрат орендаря.

  Кореспонденція рахунків за операціями з орендованих складом за 1-ше півріччя 2018 р.:

  № з/п

  Зміст господарської операції

  Бухгалтерський облік

  Сума, грн.

  Д-т

  К-т

  1

  Прийнято склад в оперативну оренду в січні 2018р

  Орендовані необоротні активи

  -

  3 520 000

  2

  Накопичені витрати на капітальний ремонт складу

  Придбання (виготовлення) інших необоротних активів

  Матеріали; Витрати на оплату праці та інші

  50 000

  3

  Визнано інший необоротний актив за витратами на капремонт складу

  Інші необоротні активи

  Придбання (виготовлення) інших необоротних активів

  50 000

  4

  Визнано витрати на знос капіталізованих витрат по складу за лютий (20т.грн / 59міс.), березень 2018р (35т.грн / 58міс.) та 2-й квартал (50 т.грн./ 57 міс.*3 міс.) *

  Витрати на збут

  Знос інших необоротних активів

  3 569

  5

  Сплачено за оренду складу у березні-червні 2018р (20 т.грн * 4 міс.)

  Розрахунки по предоплатам сплаченим

  Рахунки в банку

  80 000

  6

  Нараховано витрати на оренду складу за квітень-червень 2018 р

  Витрати на збут

  Розрахунки з іншими кредиторами

  60 000

  7

  Зараховані передоплати сплачені

  Розрахунки з іншими кредиторами

  Розрахунки по предоплатам сплаченим

  60 000

   

  * в залежності від ситуації капіталізація може відбуватися одноразово в кінці ремонту або поетапно по мірі здачі робіт.

  Покажемо тепер, як зміниться відображення оренди складу в обліку з набранням чинності МСФЗ 16, якщо ставка дисконтування складе 18%, а очікуваний коефіцієнт індексації платежів по закінченні 2018 року - 110%.

  Для цього складемо графік нарахування амортизації прав користування приміщенням та розрахунків за орендними зобов'язаннями за 2018 рік і 1-ше півріччя 2019 року з урахуванням того, що продисконтована вартість майбутніх орендних платежів на 01.01.2018 склала 927 000 грн.

  Період

  Амортизація активу

  Погашення зобов’язань

  Витрати періоду

  Накопичена амортизація

  БВ активу на кінець періоду

  Фінансові витрати

  Сплачено

  Борг на кінець періоду

  01.01.18

  -

  -

  927 000

  -

  -

  927 000

  січ.18

  15 450

  15 450

  931 550

  13 905

   

  940 905

  лют.18

  15 789

  31 239

  930 761

  14 114

   

  955 019

  бер.18

  16 048

  47 287

  929 713

  14 325

  20 000

  949 344

  кві.18

  16 311

  63 597

  913 403

  14 240

  20 000

  943 584

  тра.18

  16 311

  79 908

  897 092

  14 154

  20 000

  937 738

  чер.18

  16 311

  96 219

  880 781

  14 066

  20 000

  931 804

  6 міс. 2018

  96 219

  х

  х

  84 804

  80 000

  х

  лип.18

  16 311

  112 530

  864 470

  13 977

  20 000

  925 781

  сер.18

  16 311

  128 840

  848 160

  13 887

  20 000

  919 668

  вер.18

  16 311

  145 151

  831 849

  13 795

  20 000

  913 463

  жов.18

  16 311

  161 462

  815 538

  13 702

  20 000

  907 165

  лис.18

  16 311

  177 773

  799 227

  13 607

  20 000

  900 772

  гру.18

  16 311

  194 083

  782 917

  13 512

  22 000

  892 284

  2018р - разом

  194 083

  х

  х

  167 284

  202 000

  х

  січ.19

  16 311

  209 533

  766 606

  13 384

  22 000

  883 668

  лют.19

  16 311

  224 983

  750 295

  13 255

  22 000

  874 923

  бер.19

  16 311

  240 433

  733 984

  13 124

  22 000

  866 047

  кві.19

  16 311

  255 883

  717 674

  12 991

  22 000

  857 037

  тра.19

  16 311

  271 333

  701 363

  12 856

  22 000

  847 893

  чер.19

  16 311

  286 783

  685 052

  12 718

  22 000

  838 611

  6 міс. 2019

  97 865

  х

  х

  78 328

  132 000

  х

   

  Кореспонденція рахунків за операціями з орендованим складом за 1-ше півріччя 2018р з урахуванням вимог МСФЗ 16:

  № з/п

  Зміст господарської операції

  Бухгалтерський облік

  Сума, грн.

  Д-т

  К-т

  1

  Прийнято склад в оренду в січні 2018р

  Орендовані необоротні активи

  -

  3 520 000

  Право користування майном

  Довгострокові зобов'язання з оренди

  927 000

  2

  Накопичені витрати на капітальний ремонт складу

  Придбання (виготовлення) інших необоротних активів

  Матеріали; Витрати на оплату праці та інші

  50 000

  3

  Капіталізовані витрат на капремонт складу

  Право користування майном

  Придбання (виготовлення) інших необоротних активів

  50 000

  4

  Визнано витрати на амортизацію права користування складом за 6 місяців 2018

  Витрати на збут

  Амортизація права користування майном

  96 219

  5

  Нараховано фінансові витрати на зобов'язання з оренди складу за 6 місяців

  Фінансові витрати

  Зобов'язання з оренди - поточна частина **

   

  84 804

  6

  Виділення поточної частини орендних зобов'язань на 30.06.2018р

  (927 000 грн – 838 611 грн.)

  Довгострокові зобов'язання з оренди

  Зобов'язання з оренди - поточна частина

   

  88 389

  7

  Сплачено поточні орендні платежі

  Зобов'язання з оренди - поточна частина

  Рахунки в банку

  80 000

   

  ** У практиці МСФЗ допускається застосовувати для відображення процентних зобов'язань та поточних платежів за фінансовими зобов'язаннями одного спільного рахунку обліку.

  На 30.06.2018 отримаємо такі дані по рахунках, пов'язаних з орендою складу:

  № з/п

  Назва рахунку

  Чинні правила

  Вимоги МСФЗ 16

  Д-т

  К-т

  Д-т

  К-т

  1

  Право користування майном

  -

  -

  977 000

  -

  2

  Амортизація права користування майном

  -

  -

  -

  96 219

  3

  Інші необоротні активи

  50 000

  -

  -

  -

  4

  Знос інших необоротних активів

  -

  3 569

  -

  -

  5

  Розрахунки по предоплатам сплаченим

  20 000

  -

  -

  -

  6

  Довгострокові зобов'язання з оренди

  (Очікуване сальдо на 30.06.2019р)

  -

  -

  -

  838 611

  7

  Зобов'язання з оренди - поточна частина (Різниця між боргом на 30.06.2018 і довгостроковою частиною)

  -

  -

  -

  88 389

  8

  Зобов'язання з оренди - поточна частина (непогашена частина нарахованих відсотків: 84 804 – 80 000)

  -

  -

  -

  4 804

  9

  Витрати на збут (амортизація та/або орендна плата)

  63 569

  -

  96 219

  -

  10

  Фінансові витрати

  -

  -

  84 804

  -

   

  ВСЬОГО

  133 569

  3 569

  1 158 023

  1 028 023

   

  Різниця, в т.ч .:

  -

  130 000

  -

  130 000

   

  Вибуття активів на ремонт складу

  -

  50 000

  -

  50 000

   

  Орендні платежі (чистий відтік грошових коштів)

  -

  80 000

  -

  80 000

   

  Правовий глосарій:

  1. МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» - Міжнародний стандарт фінансової звітності 16 «Оренда».

  Даний матеріал опубліковано у журналі «Бухгалтер і Закон» №23-24 за 2018 рік