• Увага! Нове видання

  ФПБАУ вітає авторів - членів Федерації з виданням – Посібника "МСФЗ: Короткий курс для практиків» / 2020 р.- 364 стор., ISBN 978-966-97766-1-7

  Авторський колектив: С. Я. Зубілевич, О. І. Мазіна, С. А. Рогозний, О. В. Карпачова, О. О. Дядюн

  Посібник призначений для головних бухгалтерів, фінансистів та аудиторів, які складають, перевіряють або використовують фінансову звітність за МСФЗ у своїй професійній діяльності.

  Посібник стане у пригоді науковцям, викладачам та студентам вищих навчальних закладів, а також особам, які самостійно вивчають міжнародну практику ведення обліку та складання фінансової звітності.

  ЗМІСТ:

  Передмова

  Глава 1. Вступ до МСФЗ

  • 1.1. Походження МСФЗ. Їх застосування в Україні та світі
  • 1.2. Концептуальна основа фінансової звітності

  Глава 2. Складові фінансової звітності

  • 2.1. Ідентифікація фінансової звітності
  • 2.2. Звіт про фінансовий стан
  • 2.3. Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід
  • 2.4. Звіт про зміни у власному капіталі
  • 2.5. Звіт про рух грошових коштів
  • 2.6. Примітки до фінансових звітів

  Глава 3. Загальна та нефінансова інформація у фінансовій звітності

  • 3.1. Загальні характеристики суб’єкта, що звітує
  • 3.2. Оцінка економічного середовища та здатності підприємства продовжувати діяльність
  • 3.3. Виклад застосованих облікових політик та облікових оцінок
  • 3.4. Облікові оцінки та виправлення помилок

  Глава 4. Матеріальні та інші нефінансові активи підприємства

  • 4.1. Основні засоби
  • 4.2. Інвестиційна нерухомість
  • 4.3. Нематеріальні активи
  • 4.4. Необоротні активи на продаж та групи вибуття
  • 4.5. Запаси
  • 4.6. Біологічні активи
  • 4.7. Орендовані необоротні активи

  Глава 5. Фінансові інструменти

  • 5.1. Загальні характеристики фінансових інструментів
  • 5.2. Фінансові інвестиції підприємства
  • 5.3. Гроші та їх еквіваленти
  • 5.4. Кредити та позики
  • 5.5. Оренда у обліку та звітності орендодавця
  • 5.6. Оцінка фінансових ризиків та управління ними

  Глава 6. Інші зобов’язання та забезпечення

  • 6.1. Розрахунки з персоналом
  • 6.2. Програми пенсійного забезпечення
  • 6.3. Забезпечення, умовні зобов’язання та активи

  Глава 7. Доходи, витрати та результати діяльності

  • 7.1. Доходи від основної діяльності
  • 7.2. Державні гранти
  • 7.3. Собівартість та інші операційні витрати
  • 7.4. Податок на прибуток

  Глава 8. Додаткові вимоги до оцінок та розкриття у фінансовій звітності

  • 8.1. Зменшення корисності активів
  • 8.2. Справедлива вартість
  • 8.3. Пов’язані особи
  • 8.4. Валютні курси
  • 8.5. Події після звітної дати
  • 8.6. Операційні сегменти

  Глава 9. Міжнародні стандарти про окремі види фінансової звітності

  • 9.1. Перше застосування МСФЗ
  • 9.2. Проміжна фінансова звітність
  • 9.3. Основи складання консолідованої фінансової звітності

  Додатки

  Посібник можна замовити за:  тел. (044) 586-40-81 (82) або  [email protected]