Статут ФПБАУ

СТАТУТ
Громадської організації
«Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України»


РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ І АУДИТОРІВ УКРАЇНИ» (надалі – «Федерація») утворена на Установчих зборах засновників у 1996 році та зареєстрована у м. Києві.

Федерація вирішила на виконання прикінцевих положень Закону України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-IV затвердити та викласти Статут у новій редакції (Протокол з’їзду від 19 вересня 2015 року).

Федерація є громадським об’єднанням, що діє в організаційно-правовій формі громадської організації на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності. Федерація є добровільним об'єднанням зусиль бухгалтерів та аудиторів для сприяння реформуванню та розвитку бухгалтерського обліку та аудиту в Україні на основі Міжнародних стандартів, з урахуванням процесів Європейської інтеграції, удосконаленню податкового законодавства та захисту спільних інтересів членів Федерації.

1.2. Федерація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами України, а також цим Статутом.

1.3. Федерація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку і штамп із своїм найменуванням та емблемою, зразки яких затверджуються Радою Федерації та реєструються у встановленому законом порядку.

1.4. Федерація співпрацює з фізичними особами, юридичними особами, державними та громадськими об’єднанням, установами, підприємствами та міжнародними й іноземними організаціями для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.

1.5. Найменування Федерації:

 • повне найменування Федерації українською мовою: Громадська організація «ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ І АУДИТОРІВ УКРАЇНИ»;
 • скорочене найменування Федерації українською мовою: ГО «ФПБАУ»;
 • повне найменування Федерації російською мовою: Общественная организация «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ УКРАИНЫ»;
 • скорочене найменування Федерації російською мовою: ОО «ФПБАУ»;
 • повне найменування Федерації англійською мовою: NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «UKRAINIAN FEDERATION OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS AND AUDITORS»;
 • скорочене найменування Федерації англійською мовою: NGO «UFPAA».

1.6. Федерація є недержавною та некомерційною організацією, здійснює діяльність зі статусом юридичної особи, як непідприємницьке товариство, основною метою якої не є отримання прибутку (неприбуткова організація).

1.7. Діяльність Федерації поширюється на всю територію України

РОЗДІЛ II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ

2.1. Головною метою Організації є зміцнення та підвищення статуту бухгалтерської професії в Україні в інтересах суспільства шляхом

2.1.1. впровадження високоякісних міжнародних стандартів у галузі бухгалтерського й аудиту та надання впевненості бухгалтерського обліку в державному секторі етики та освіти для професійних бухгалтерів та підтримки їх впровадження і використання;

2.1.2. надання методичної та практичної допомоги у гармонізації українського законодавства у галузі бухгалтерського обліку та аудиту із законодавством Європейського Союзу

2.1.3.сприяння взаємодії та співробітництву між членами Федерації

2.1.4.налагодження співпраці з іншими професійними організаціями у тому числі міжнародними

2.1.5.представництва професії бухгалтера в органах державної влади суспільстві

2.2.6.розробки впровадження кваліфікаційних вимог до членів Федерації розробки впровадження підтримки власної системи професійної сертифікації

2.1.7 розробки рекомендацій щодо вдосконалення системи підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів та аудиторів

2.1.8 розробка та реалізації всеукраїнських регіональних та міжнародних проектів спрямованих на підвищення статусу професії бухгалтера у суспільстві

2.2. Для досягнення мети Федерація вирішує такі завдання:

2.2.1 Сприяє розвитку професійної освіти шляхом підвищення освітнього рівня знань своїх членів

2.2.2 У разі необхідності бере участь у формуванні та виконанні національних програм соціально-економічного розвитку

2.2.3 Здійснює співробітництво з органами державної влади місцевого самоврядування юридичними та або фізичними особами як на території України так і за її межами з питань що відповідають меті Федерації

2.2.4 Проводить публічні заходи ( громадські слухання семінари конференції тренінги круглі столи обговорення тощо) стосовно проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку та аудиту напрямків розвитку єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності та удосконалення організаційних форм та методів бухгалтерського обліку та аудиту.

2.2.5. Сприяє здійсненню правового та соціального захисту своїх членів.

2.2.6. Сприяє забезпеченню членів Федерації необхідними видами навчальних, інформаційних, консультативних та інших послуг.

2.2.7. Інформує громадськість про роботу Федерації.

2.3. Для виконання поставлених завдань Федерація:

2.3.1. Представляє законні соціальні, економічні, творчі інтереси своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування.

2.3.2. Вносить пропозиції та проекти законодавчих та нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку, аудиторської діяльності та податкового законодавства до органів державної влади та місцевого самоврядування.

2.3.3. Організовує розробку та сприяє впровадженню національних стандартів і практики бухгалтерського обліку та аудиту, що ґрунтуються на Міжнародних стандартах фінансової звітності, Міжнародних стандартах аудиту та законодавстві Європейського Союзу.

2.3.4. На основі узагальнення практики бухгалтерського обліку та аудиторської діяльності розробляє науково обґрунтовані методи та рекомендації з питань бухгалтерського обліку та аудиторської діяльності.

2.3.5. Сприяє розвитку і поширенню високоякісних навчальних програм у галузі бухгалтерського обліку й аудиту, а також виступає організатором і куратором постійно діючих програм подальшої професійної освіти, зокрема післядипломного підвищення кваліфікації та сертифікації для своїх членів.

2.3.6. Затверджує правила кодексу професійної етики і постійно контролює їх дотримання членами Федерації.

2.3.7. Веде реєстр членів Федерації, видає сертифікат, що підтверджує фаховий рівень членів Федерації.

2.3.8. Сприяє популяризації і підвищенню престижу професії бухгалтера і аудитора, а також захищає інтереси професії шляхом створення і підтримки довіри громадськості до чесності, об'єктивності, компетентності та професійності членів Федерації.

2.3.9. Забезпечує дотримання членами Федерації вимог щодо членства, інформує членів Федерації про зміни законодавства у різноманітних галузях економіки шляхом проведення конференцій, семінарів і публікацій.

2.3.10. Може створювати Третейський суд у відповідності до вимог законодавства про третейські суди для врегулювання спорів членів Федерації та у сфері надання бухгалтерських та аудиторських послуг.

2.3.11. Може виступати засновником інших юридичних осіб для виконання статутних цілей.

2.3.12. Бере участь в об'єднанні інтелектуальних та матеріальних ресурсів бухгалтерів та аудиторів, членів Федерації для формування системи інформаційного забезпечення їхньої професійної діяльності.

2.3.13. Може, разом зі своєю основною діяльністю, здійснювати іншу діяльність, яка не має на меті отримання прибутку, якщо ця діяльність відповідає меті Федерації та сприяє її досягненню.

2.4. Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань Федерація в установленому законодавством порядку має право:

 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, популяризувати мету та завдання Федерації;
 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, якою володіють суб’єкти владних повноважень, інші розпорядники публічної інформації;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Федерації та важливих питань державного та суспільного життя;
 • проводити мирні зібрання;
 • здійснювати інші права, не заборонені законом;
 • бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства України;
 • здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом Федерації, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Федерації та сприяє її досягненню;
 • засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масово ї інформації;
 • брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендації з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

РОЗДІЛ III. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У ФЕДЕРАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ

3.1. Членство у Федерації індивідуальне. Федерація є відкритою для вступу до неї осіб, що виявили бажання стати членами Федерації. Членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку та активно сприяють виконанню статутних завдань, які поділяють цілі та завдання Федерації, визнають та виконують положення цього Статуту.

3.2. Види членства у Федерації: дійсне, асоційоване, почесне. Членами Федерації можуть бути фізичні особи, які: 3.2.1. відповідно до Цивільного кодексу України мають повну дієздатність;

3.2.2. сплачують членські внески у встановлені строки;

3.2.3. дотримуються Статуту Федерації, Кодексу професійної етики ФПБАУ, встановлених Федерацією стандартів професійної діяльності та інших внутрішніх нормативних документів Федерації;

3.2.4. відповідають встановленим вимогам Міжнародної федерації бухгалтерів та Положенню про членство у ФПБАУ;

3.2.5. виконують вимоги щодо постійного підвищення кваліфікації.

3.3. Дійсними членами Федерації можуть бути фізичні особи, які відповідають вимогам, встановленим Положенням про членство у Федерації.

3.4. Дійсні члени Федерації мають право:

3.4.1. бути обраними на керівні посади та до керівних органів Федерації;

3.4.2. брати участь у роботі будь-яких органів Федерації;

3.4.3. вносити пропозиції щодо змін Статуту та інших нормативних актів Федерації;

3.4.4. висувати кандидатів на керівні посади та до керівних органів Федерації;

3.4.5. заздалегідь отримувати всю необхідну інформацію з питань, що виносяться для прийняття рішень на голосування за їхньою участю;

3.4.6. голосувати з усіх питань особисто, шляхом відкритого чи таємного голосування або шляхом письмового (електронного) опитування. Порядок письмового (електронного) опитування визначається Радою Федерації за умови дотримання принципу обов'язкового завчасного доведення до всіх членів Федерації всієї інформації, необхідної для прийняття рішень. Контроль за забезпеченням принципу доступності інформації здійснює Рада Федерації та Президент;

3.4.7. працювати на посадах в органах Федерації;

3.4.8. вносити пропозиції у процесі розробки стандартів бухгалтерського обліку, аудиту та проектів інших законодавчих і нормативно-правових актів та методичних документів;

3.4.9. мати доступ до найновішої професійної інформації шляхом участі в семінарах, конференціях, які проводить Федерація або в яких бере участь Федерація, передплати на друковані видання Федерації, інтернет-сайту Федерації та інших інформаційних ресурсів;

3.4.10. користуватися знижками на оплату участі у конференціях та інших заходах Федерації;

3.4.11. мати інші права, що не суперечать Статуту Федерації та законодавству України.

3.5. Особи, які не відповідають вимогам, встановленим Положенням про членство у Федерації, за умови подання до Федерації відповідної заяви та сплати внесків у розмірі, встановленому Радою Федерації, за їх бажанням, що має бути викладене в заяві, можуть брати участь у діяльності Федерації як асоційовані члени (кандидати у дійсні члени).

3.6. Асоційовані члени (кандидати у дійсні члени) Федерації мають права, зазначені в п.3.4, за винятком права бути обраним на керівні посади та до керівних органів Федерації.

3.7. Почесними членами Федерації можуть бути: Викладачі, науковці, політичні чи суспільні (громадські) діячі, а також будь-які інші фізичні особи, які мають особливі досягнення у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, а також бухгалтерської професії, або надали значну організаційну, матеріальну чи іншу підтримку діяльності Федерації, за рішенням Ради Федерації. Таким особам присвоюється звання «Почесного члена Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України».

3.8. Норми професійної етики для членів Федерації визначаються «Кодексом етики ФПБАУ», що його приймає З'їзд Федерації з урахуванням вимог Міжнародної федерації бухгалтерів, законодавства України, а також зобов'язань Федерації.

3.9. Членство у Федерації є добровільним.

3.10. Прийом у члени Федерації здійснюється Комітетом з питань членства на підставі письмової заяви кандидата з наступним затвердженням Радою Федерації. Заява кандидата розглядається не більше ніж у місячний строк з дня її подання. Рішення про прийняття у члени Федерації набирає чинності після сплати заявником вступного внеску. Заява кандидата може бути подана до керівних органів відокремлених підрозділів Федерації або безпосередньо до Виконавчої дирекції ФПБАУ.

3.11. Комітет з питань членства, розглядаючи заяву кандидата, більшістю голосів може прийняти його у члени або відмовити йому в прийнятті у члени Федерації на підставі Положення про членство. Будь-який кандидат у члени Федерації, якому відмовлено у членстві, отримує чітке обґрунтування відхилення його заяви та одержує дозвіл на повторне подання заяви про прийом у члени або дозвіл на подання апеляції до Ради Федерації.

3.12. Виконавча дирекція Федерації веде загальний реєстр членів в актуалізованому стані із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, адреси та інших реквізитів кожного члена. Відокремлені підрозділи Федерації ведуть в актуалізованому стані реєстри членів Федерації, що входять до їх складу. На вимогу Виконавчої дирекції відокремлені підрозділи мають надавати повну інформацію про зміни у реєстрі членів, інші необхідні документи.

3.13. Членство у Федерації підтверджується посвідченням, яке видається Виконавчою дирекцією після сплати одноразового вступного внеску і членських внесків за поточний рік. У разі призупинення членства або виходу з Федерації посвідчення має бути повернуте на вимогу Виконавчої дирекції Федерації.

3.14. За порушення цього Статуту до члена Федерації може бути застосоване одне з таких дисциплінарних стягнень:

 • попередження;
 • тимчасове призупинення членства;
 • виключення з Федерації.

3.15. Попередження передбачає направлення письмового повідомлення до члена Федерації із зазначенням змісту попередження та терміну виконання статутних вимог.

3.16. Тимчасове призупинення членства полягає у тимчасовому позбавленні члена Федерації прав, що згідно з цим Статутом надаються членам Федерації. Підставою для тимчасового призупинення членства є невідповідність положенням п.3.2, у т.ч. прострочення сплати річних членських внесків понад шість місяців від встановленої дати сплати. Рішення про призупинення членства приймається Радою Федерації за поданням Комітету Федерації з питань членства.

3.17. Підставами для виключення з членів Федерації можуть бути:

 • систематичне невиконання вимог Статуту та інших нормативних документів Федерації;
 • вчинення дій, що дискредитують діяльність бухгалтера, аудитора, підривають ділову репутацію Федерації.

3.18. Виключення з членів Федерації здійснюється Радою Федерації за поданням Комітету Федерації з питань членства.

3.19. Членство у Федерації припиняється у разі:

 • виходу з Федерації за письмовою заявою члена Федерації до Ради Федерації
 • рішення Ради Федерації;
 • у разі смерті особи.

3.20. Рада Федерації за клопотанням Голови відокремленого підрозділу може делегувати повноваження органів Федерації, визначені у пп.3.10, 3.11, відповідним органам відокремлених підрозділів Федерації.

3.21. Федерація не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів та відокремлених підрозділів, як і члени Федерації та відокремлені підрозділи не відповідають за зобов'язаннями Федерації.

РОЗДІЛ IV. КЕРІВНИЦТВО ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ

Керівництво та Керівні органи Федерації:

 • З'їзд; - Рада Федерації;
 • Президент та Віце-президенти;
 • Виконавчий директор;
 • Ревізійна комісія;
 • Наглядова рада.

4.1. З'їзд Федерації.

4.1.1. Вищим керівним органом управління Федерації є З'їзд Федерації. З’їзд скликається за рішенням Ради Федерації не рідше 1 разу на рік, або на вимогу 1/3 членів Федерації, з письмовим повідомленням про порядок денний, час та місце скликання З’їзду членів Федерації, згідно Положення про З’їзд.

З'їзд Федерації вважається правочинним, якщо в його діяльності беруть участь не менше половини делегованих членів Федерації.

4.1.2. Відокремлені підрозділи Федерації обирають делегатів на З'їзд Федерації. Норма представництва делегатів від відокремлених підрозділів Федерації на З'їзд визначається Радою Федерації пропорційно чисельності членів відокремлених підрозділів до загальної чисельності членів Федерації на підставі квот.

4.1.3. До виключної компетенції З'їзду Федерації належить прийняття рішень про:

 1. затвердження змін і доповнень до Статуту Федерації, затвердження регламенту проведення З’їзду;
 2. визначення стратегічних (основних) напрямків діяльності Федерації;
 3. затвердження фінансових звітів;
 4. обрання Президента Федерації;
 5. визначення кількісного складу та обрання членів Ради Федерації;
 6. обирання членів Наглядової ради;
 7. визначення кількісного складу та обирання членів Ревізійної комісії.
 8. затвердження "Кодексу професійної етики", "Положення про Раду ФПБАУ", "Положення про Ревізійну комісію ФПБАУ", "Положення про Наглядову Раду ФПБАУ", внесення змін та доповнень до них.
 9. З'їзд Федерації затверджує звіти:
  • Президента ФПБАУ;
  • Ради ФПБАУ;
  • Ревізійної комісії ФПБАУ.
 10. З'їзд Федерації приймає рішення про дострокове відкликання Президента Федерації та членів Ради Федерації, Голови Наглядової ради та її членів, Голови Ревізійної комісії та її членів.
 11. З'їзд Федерації вирішує питання реорганізації або ліквідації Федерації.
 12. З'їзд Федерації розглядає та приймає рішення з будь-яких інших питань діяльності Федерації.

4.1.4. Порядок скликання чергового або позачергового З'їзду Федерації, складання порядку денного, порядку проведення, обрання робочих органів, порядку прийняття рішень і голосування, а також розгляду скарг та заяв визначаються Радою Федерації.

4.1.5. Рішення на З’їзді Федерації приймається шляхом відкритого голосування та/або таємного голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх делегатів.

4.1.6. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Федерації, відчуження майна Федерації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Федерації, про саморозпуск або реорганізацію приймаються кваліфікованою більшістю у ¾ голосів членів Федерації, які беруть участь у З’їзді Федерації

4.2. Рада Федерації.

4.2.1 Рада Федерації є постійно діючим колегіальним органом управління Федерації, вищим керівним органом Федерації, що представляє інтереси членів Федерації у період між З'їздами, а також контролює та регулює діяльність Виконавчої дирекції. Кількісний склад Ради Федерації складає 9 осіб: Президент Федерації та вісім членів Ради Федерації. Термін повноважень кожного члена Ради Федерації складає три роки. Одна і та ж особа не може обиратися членом Ради Федерації понад два терміни поспіль.

4.2.2. Рада Федерації підзвітна З'їзду Федерації та Наглядовій раді з питань, що належать до повноважень Наглядової ради, організовує виконання рішень З'їзду Федерації та діє за регламентом роботи на підставі «Положення про Раду Федерації», що затверджується З'їздом Федерації. Засідання Ради Федерації скликається Президентом Федерації не рідше 1 разу на квартал або протягом 10 робочих днів після одержання письмової заяви члена Ради Федерації про необхідність скликання засідання Ради Федерації.

4.2.3. Повноваження Ради Федерації:

 1. керує діяльністю Федерації в період між з'їздами;
 2. скликає З'їзд Федерації, попередньо розглядає питання порядку денного, що виносяться на З'їзд;
 3. приймає рішення про створення та ліквідацію Відокремлених підрозділів Федерації, координує їхню діяльність;
 4. за поданням Президента Федерації затверджує на посаді двох Віце-Президентів Федерації, згідно рейтингового голосування на З’їзді;
 5. за поданням Президента Федерації вносить кандидатури членів Наглядової ради на затвердження З’їзду Федерації;
 6. створює комітети за напрямками роботи Федерації і затверджує Положення про них;
 7. здійснює управління майном та коштами Федерації, затверджує бюджет та кошторис витрат;
 8. приймає рішення про створення юридичних осіб, затверджує їхні статути;
 9. затверджує зразки печатки, емблеми та іншу атрибутику;
 10. встановлює кваліфікаційні вимоги для членів Федерації з урахуванням вимог цього Статуту;
 11. встановлює розміри вступних та членських внесків;
 12. приймає рішення про внесення членів Федерації до реєстру професійних бухгалтерів та видачу відповідного сертифікату;
 13. приймає рішення про виключення з членів Федерації, а також про призупинення членства;
 14. щорічно надає інформацію Наглядовій Раді щодо виконання стратегічних (основних) напрямків діяльності Радою Федерації;
 15. приймає до свого розгляду інші питання, що випливають з цього Статуту, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції З'їзду Федерації та Наглядової ради.

4.2.4. У своїй діяльності Рада Федерації керується законодавством України, Статутом Федерації, іншими внутрішніми нормативними документами Федерації та рішеннями, ухваленими на З'їздах Федерації.

4.2.5. Повноваження Ради Федерації, порядок обрання членів Ради Федерації, строк повноважень, а також форми їхньої роботи визначаються «Положенням про Раду ФПБАУ» з урахуванням вимог цього Статуту.

4.2.6. Формою роботи Ради Федерації є засідання. Засідання вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше половини від загальної кількості її членів.

4.2.7. До компетенцій Ради Федерації, які не можуть бути передані іншим органам, крім З'їзду, належить:

 1. розробка основних напрямків роботи Федерації;
 2. підготовка та подання на затвердження З’їзду Положень «Про Раду ФПБАУ», «Про Ревізійну комісію ФПБАУ», «Про Наглядову Раду ФПБАУ» та «Кодексу професійної етики», а також змін до них; підготовка та затвердження Положень «Про З’їзд», «Про членство», «Про Відокремлені підрозділи Федерації», «Про Виконавчу дирекцію», а також змін до них;
 3. забезпечення та контроль виконання рішень З'їзду;
 4. призначення Виконавчого директора за поданням Президента;
 5. звільнення Виконавчого директора за поданням Президента;
 6. призначення представника, або утворення відокремленого підрозділу Федерації, затвердження Положення про представника Федерації, або відокремленого підрозділу Федерації та призначення голови відокремленого підрозділу;
 7. створення комітетів, постійних і тимчасових комісій, робочих груп Федерації, визначення напрямків їхньої роботи та повноважень, а також призначення голів таких підрозділів;
 8. визначення структури, розмірів та порядку сплати вступних та членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків;
 9. затвердження бюджету, річного фінансового звіту до випуску, затвердження поточних планів діяльності Федерації та заходів, необхідних для їх виконання;
 10. затвердження фінансових планів та інших програм фінансової діяльності Федерації;
 11. підготовка та подання на затвердження З'їзду щорічних доповідей щодо діяльності Федерації та виконання бюджету Федерації;
 12. затвердження штатного розкладу та положення про оплату праці працівників Федерації;
 13. затвердження положень, правил, процедур, регламентів та інших внутрішніх документів Федерації, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції З'їзду;
 14. прийняття рішення щодо створення постійно діючого третейського суду, затвердження Положення, регламенту та списку суддів постійно діючого третейського суду Федерації;
 15. прийом до членів Федерації, виключення з членів Федерації;
 16. присвоєння звання почесного члена Федерації;
 17. прийняття рішення щодо вступу Федерації до всеукраїнських та міжнародних громадських (неурядових) організацій;
 18. затвердження зразків печатки, штампів та Положення про символіку Федерації, а також зразка посвідчення члена Федерації.
 19. скликання чергового та позачергового З'їзду.
 20. делегування представників Федерації до будь-яких органів, установ, комісій, організацій;
 21. узгодження будь-яких партнерських угод, які укладає Федерація;
 22. інші повноваження, віднесені цим Статутом або рішенням З'їзду до компетенції Ради Федерації.

4.2.8. Рішення Ради Федерації приймаються колегіально шляхом відкритого голосування. Кожному присутньому на засіданні члену Ради надано 1 (один) голос.

4.2.9. Про чергове засідання Ради Федерації його члени мають бути повідомлені не пізніше, ніж за 10 (десять) робочих днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного, якщо це не було вирішено на попередньому засіданні Ради Федерації. Повідомлення про позачергове засідання Ради Федерації, що скликається з питань, які вимагають термінового вирішення, можуть надсилатися за 5 (п’ять ) робочих днів до дати проведення засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного.

4.2.10. Позачергові засідання Ради Федерації скликаються на вимогу Президента, Ревізійної Комісії, половини членів Ради або Виконавчого директора.

4.2.11. Засідання Ради Федерації є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради Федерації. У випадку відсутності кворуму протягом 10 (десяти) робочих днів має бути скликане позачергове засідання Ради Федерації з тим самим або оновленим порядком денним.

4.2.12. Члени Ради Федерації повинні брати участь у засіданнях особисто.

4.2.13. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Ради Федерації.

4.2.14. Прийняті Радою Федерації рішення оформляються протоколом. Протоколи підписуються особою, що вела засідання, та секретарем засідання і зберігаються в порядку, визначеному Радою Федерації. На підставі прийнятих рішень Президент Федерації видає розпорядження та накази, що є обов'язковими до виконання всіма посадовими особами та працівниками Федерації.

4.2.15. Член Ради втрачає свої повноваження у разі його відсутності на засіданнях Ради більше 3-х разів протягом року без поважних причин. Такий факт фіксується рішенням Ради і виноситься на З’їзд для вирішення питання про його виключення зі складу Ради або про поновлення його повноважень. З моменту фіксування рішення Ради про відсутність на засіданнях Ради більше 3-х разів протягом року без поважних причин такий член Ради втрачає право на голосування та не враховується для кворуму.

За рішенням Ради (у разі вибуття члена Ради) вводиться кандидатура з резерву, до складу якого вносяться особи, які не були обрані до складу Ради згідно рейтингового голосування та набрали максимальну кількість голосів у кількості 3-х осіб.

4.2.16. Члени Ради Федерації здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть отримувати від Федерації компенсацію пов'язаних з цим витрат.

4.2.17. Рада Федерації приймає рішення на своїх засіданнях шляхом відкритого голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Ради. Під час голосування Президент та кожен із членів Ради Федерації мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Президента Федерації є вирішальним.

4.3. Президент Федерації.

4.3.1. Президент Федерації є найвищою посадою Федерації та може перебувати з Федерацією у трудових відносинах. Президент Федерації обирається З'їздом Федерації строком на 3 роки. Перебування на посаді Президента Федерації обмежується двома строками поспіль. Президент Федерації є одночасно Головою Ради Федерації.

4.3.2. Повноваження Президента Федерації:

 1. здійснює загальне керівництво Федерацією;
 2. виконує представницькі функції та діє без довіреності від імені Федерації у взаємовідносинах з міжнародними організаціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та/або юридичними особами;
 3. відкриває поточні та інші рахунки в установах банку;
 4. вносить кандидатури членів Наглядової ради на затвердження З’їзду Федерації;
 5. як перша особа Федерації має право першого підпису фінансових документів;
 6. розглядає всі інші питання, що стосуються діяльності Федерації, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів;
 7. здійснює оперативне управління майном та коштами Федерації, за рішенням Ради;
 8. підписує затверджені З'їздом Статут Федерації, зміни та доповнення до нього;
 9. забезпечує координацію діяльності голів відокремлених підрозділів Федерації та інших структурних підрозділів Федерації;
 10. виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства України.

4.3.3. Віце-Президенти обирається З'їздом разом з Президентом шляхом рейтингового пакетного голосування терміном на 3 (три) роки. Віце-Президенти виконують обов'язки Президента у разі його відсутності, поточну роботу за дорученням Президента та здійснюють інші повноваження, передбачені цим Статутом.

4.3.4. Президент, а за його відсутності один з Віце-Президентів, наділений правом підпису на фінансових та інших, у т.ч. банківських, документів, що стосуються господарської діяльності Федерації.

4.3.5. У випадку одночасної неможливості виконання Президентом та Віце-Президентами своїх повноважень Рада Федерації обирає з числа своїх членів виконуючого обов'язки Президента на строк, який може виявитися необхідним у зв'язку з такою неможливістю.

4.3.6. Президент, Віце-Президенти та інші члени Ради Федерації здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть отримувати від Федерації компенсацію пов'язаних з цим витрат.

4.3.7. Президент звітує про результати своєї роботи та роботи Ради ФПБАУ за рік на черговому З’їзді Федерації. Делегати шляхом голосування, відповідно до прийнятого регламенту дають оцінку роботи Президента та членів Ради.

У випадку визнання роботи Президента незадовільною на рішення З’їзду виноситься питання про дострокове призупинення повноважень і переобрання Президента, для чого скликається позачерговий З’їзд протягом 2-х місяців з дати З’їзду. З цього моменту один з Віце-президентів виконує обов’язки Президента та організує підготовку до позачергового З’їзду.

У випадку визнання роботи членів Ради незадовільною, з резерву вводиться кандидатура/кандитдатури за рішенням Ради ФПБАУ.

4.3.8. Президент Федерації має двох заступників (Віце-Президенти), що обираються З’їздом. У період відсутності Президента Федерації його об ов'язки виконує один із Віце-Президентів за дорученням Президента, а за відсутності доручення – у відповідності з існуючим розподілом повноважень.

4.4. Наглядова рада Федерації.

4.4.1. Наглядова рада є постійно діючим колегіальним наглядовим органом Федерації, який здійснює громадський нагляд у період між З'їздами Федерації.

4.4.2. Метою діяльності Наглядової ради є:

 • громадський нагляд у сфері професійної діяльності бухгалтерів та аудиторів, членів Федерації;
 • координація колективних дій членів Федерації, сприяння єдності професійного руху; представництво і захист інтересів Федерації та її членів в органах державної влади, інших державних установах та організаціях, в органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, іншими громадськими організаціями та рухами.

4.4.3. До повноважень Наглядової ради належить:

 1. встановлення громадського нагляду у сфері професійної діяльності бухгалтерів та аудиторів членів Федерації та контролю якості цих послуг з боку суспільства;
 2. розроблення стратегії діяльності Федерації та внесення відповідних пропозицій на З'їзд ФПБАУ;
 3. визначення загальних засад інформаційної політики Федерації та представлення інтересів членів Федерації в органах державної влади, інших державних установах та організаціях, в органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, іншими громадськими організаціями та рухами;
 4. формування стратегічних (основних) напрямків діяльності Федерації;
 5. затвердження Положення про Третейський суд Федерації, списків його суддів та регламенту роботи;
 6. прийняття рішення про скликання у разі потреби позачергового З'їзду Федерації;
 7. щорічне заслуховування інформації Ради Федерації та Виконавчої дирекції Федерації щодо виконання стратегічних (основних) напрямків діяльності Федерації. Заслуховування інформації проводиться не пізніше ніж за три тижні до дати проведення чергового або позачергового З’їзду Федерації;
 8. узгодження кандидатури Президента Федерації на затвердження З’їзду Федерації.
 9. внесення до відповідних органів Федерації подання щодо переобрання, призупинення повноважень або звільнення з посади посадових осіб Федерації та її органів і організацій у разі порушення ними вимог законодавства, Статуту та рішень органів Федерації; внесення до Ради Федерації подання про попередження, тимчасове призупинення членства або виключення з членів Федерації.
 10. схвалення бюджету та кошторису витрат Федерації;
 11. погодження кадрових призначень у Раді Федерації, Виконавчій дирекції, інших органах та організаціях Федерації;
 12. розгляд, у разі необхідності, змін та доповнень до Статуту Федерації та винесення їх на затвердження З’їздом Федерації;
 13. надання З’їзду Федерації та Раді Федерації висновків щодо ефективності діяльності органів та організацій Федерації;.
 14. інші питання, що випливають з цього Статуту, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції З'їзду Федерації, Ради Федерації та Президента Федерації.

4.4.4. Наглядова рада за підсумками діяльності щорічно звітує перед З'їздом про свою діяльність та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Федерації.

4.4.5. Наглядова рада формується у складі Голови та шести членів ради.

4.4.6. Голова Наглядової ради обирається її членами на засіданні Наглядової ради відкритим голосуванням простою більшістю присутніх членів Наглядової ради строком на 3 роки. Перебування на посаді Голови Наглядової ради обмежується двома строками поспіль.

4.4.7. У своїй діяльності Наглядова рада керується законодавством України, Статутом Федерації, іншими внутрішніми нормативними документами Федерації та Наглядової ради та рішеннями, ухваленими на З'їздах Федерації.

4.4.8. Наглядова Рада підзвітна З'їзду Федерації з питань, що належать до повноважень Наглядової ради, та діє за регламентом роботи на підставі «Положення про Наглядову раду», що затверджується З'їздом Федерації.

4.4.9. Наглядова рада для забезпечення здійснення своїх повноважень може призначати секретаря ради, утворювати постійні та тимчасові робочі групи, у тому числі апарат ради, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи на громадських засадах із залученням незалежних консультантів з юридичних, економічних питань, питань надання бухгалтерських та аудиторських послуг тощо. Рішення про утворення зазначених органів приймає Голова Наглядової ради.

4.5. Виконавча Дирекція Федерації.

4.5.1. Здійснення виконавчих функцій покладається на Виконавчу дирекцію Федерації, яку очолює Виконавчий директор.

4.5.2. Виконавчий директор призначається Радою Федерації за погодженням Наглядової Ради строком на 3 роки та працює на умовах трудового договору. Виконавчий директор підпорядкований Президенту Федерації.

4.5.3. Виконавчий директор:

 1. забезпечує дотримання внутрішніх положень та виконання рішень Ради Федерації та Наглядової Ради;
 2. щорічно надає інформацію Наглядовій Раді про виконання основних напрямків діяльності Виконавчої Дирекції Федерації;
 3. забезпечує ведення діловодства, зокрема протоколів засідань Ради та З'їзду Федерації;
 4. здійснює фінансово-господарські функції задля забезпечення поточної діяльності Федерації;
 5. укладає договори та вчиняє інші дії, представляє Федерацію з питань, що належать до компетенції Виконавчої дирекції, визначеної Радою Федерації;
 6. у межах штатного розкладу призначає та звільняє працівників Виконавчої дирекції Федерації.

4.5.4. Виконавча дирекція діє на підставі "Положення про виконавчу дирекцію ФПБАУ", що затверджується Радою Федерації.

4.6. Ревізійна комісія.

4.6.1. З метою забезпечення контролю за діяльністю виконавчої дирекції, інших органів та структурних підрозділів Федерації, контролю за діяльністю створених за участю Федерації юридичних осіб створюється Ревізійна комісія Федерації.

4.6.2. Повноваження Ревізійної комісії:

 1. проводить ревізію господарської та фінансової діяльності Федерації;
 2. проводить перевірки господарської та фінансової діяльності юридичних осіб, створених за участю Федерації;
 3. готує та подає результати перевірок на засідання Ради Федерації, Наглядової ради і З'їзду Федерації;
 4. здійснює контроль за дотриманням органами Федерації вимог Статуту та інших нормативних документів Федерації.

4.6.3. Ревізійна комісія Федерації діє у складі 3 осіб, які обираються З'їздом Федерації строком на 2 роки.

4.6.4. Ревізійна комісія підзвітна З'їзду Федерації з питань, що належать до її повноважень, та діє відповідно до регламентоу роботи на підставі «Положення про Ревізійну комісію ФПБАУ», яке затверджує З'їзд Федерації.

4.6.5. Щорічно звітує перед З'їздом Федерації за проведену роботу.

4.6.7 Рішення, дії, бездіяльність Президента Федерації може бути оскаржене будь-яким членом Федерації шляхом подання скарги до Ревізійної комісії. Ревізійна комісія за результатами розгляду скарги приймає одне з таких рішень: відхиляє скаргу як необґрунтовану або передає матеріали скарги на розгляд З’їзду Федерації. Строк розгляду скарги не може перевищувати трьох місяців.

4.6.8. Рішення, дії, бездіяльність Ради Федерації, Наглядової Ради та Ревізійної комісії можуть бути оскаржені будь-яким членом Федерації шляхом подання скарги на розгляд З’їзду Федерації через Президента Федерації. За результатами розгляду скарги З’їзд приймає одне з таких рішень: відхиляє скаргу як необґрунтовану або задовольняє її частково або повністю. Строк розгляду скарги не може перевищувати трьох місяців.

4.7. Комітети Федерації.

4.7.1. З метою об'єднання знань та досвіду членів для досягнення статутних цілей Федерації у її складі створюються постійно діючі комітети та тимчасові робочі групи.

4.7.2. Перелік і завдання комітетів та робочих груп визначає Рада Федерації.

4.7.3. Комітети діють на підставі Положень, затверджених Радою Федерації.

4.7.4. Керівництво діяльністю комітетів здійснюють голови комітетів, які призначаються Радою та виконують свої обов'язки на громадських засадах.

4.8. Відокремлені підрозділи Федерації.

4.8.1. Діяльність Федерації ґрунтується на засадах добровільності та рівноправності її членів, самоврядування, законності та відкритості. Федерація будується за професійними та територіальними принципами.

4.8.2. Відокремлені підрозділи створюються за рішенням Ради Федерації за наявності на території певної територіально-адміністративної України одиниці не менше трьох дійсних членів Федерації.

4.8.3. Кожний член Федерації має право самостійно визначатися щодо своєї належності до будь-якого відокремленого підрозділу.

4.8.4. Відокремлені підрозділи є структурними підрозділами Федерації та діють на підставі Статуту Федерації, внутрішніх документів Федерації, «Положення про відокремлені підрозділи ФПБАУ», розробленого відповідно до «Типового положення про відокремлені підрозділи ФПБАУ» та затвердженого Радою Федерації.

У разі виявлення суперечностей між «Положенням про відокремлені підрозділи ФПБАУ» та цим Статутом Рада Федерації приймає рішення про внесення змін до «Положення про відокремлені підрозділи ФПБАУ» та затверджує його. Положення цього Статуту мають вищу юридичну силу над Положенням про відокремлені підрозділи.

4.8.5. Відокремлені підрозділи створюються та діють з метою реалізації цілей та завдань, визначених Статутом Федерації та відповідного Положення про відокремлені підрозділи. Для виконання покладених на них завдань відокремлені підрозділи, зокрема, мають право:

 1. представляти інтереси своїх членів в органах державної влади, у відносинах з підприємствами, організаціями, установами та іншими громадськими організаціями, вносити пропозиції з питань розвитку та вдосконалення законодавства в галузі бухгалтерського обліку та аудиту та його застосування;
 2. встановлювати ділові контакти і співробітництво з державними та недержавними організаціями, установами, об'єднаннями, асоціаціями і фондами для консолідації зусиль по створенню сприятливого суспільного клімату для розвитку норм, стандартів та практики бухгалтерського обліку та аудиту в регіонах і на місцях;
 3. отримувати всіляку допомогу та підтримку від Федерації для реалізації проектів і програм, що сприятимуть виконанню статутних цілей та завдань Федерації;
 4. використовувати розробки, матеріали Федерації;
 5. брати участь у семінарах, конференціях, тренінгах Федерації;
 6. рекомендувати для розміщення у виданнях, що випускаються Федерацією, інформаційно-аналітичних матеріалів про діяльність кращих представників членів територіальних відділень;
 7. організовувати та проводити міжрегіональні, регіональні та інші заходи з питань бухгалтерського обліку та аудиту.

Обов'язки відокремлених підрозділів:

 1. 1. здійснювати діяльність, спрямовану на поширення сфери дії відокремленого підрозділу та Федерації, шляхом залучення до членів Федерації кращих представників професії;
 2. виконувати рішення, реалізовувати програми та проекти, затверджені органами управління Федерації;
 3. своєчасно розробляти та подавати на затвердження Раді Федерації річні плани діяльності відокремленого підрозділу та звіти про їхнє виконання;
 4. діяти відповідно до мети та стратегії Федерації, дотримуючись статутних вимог, Кодексу професійної етики та законодавства України.

4.8.6. Вищим органом управління відокремленого підрозділу є загальні збори членів відокремленого підрозділу, які проводяться не рідше ніж 1 раз на рік.

4.8.7. Діяльністю відокремленого підрозділу керує голова, який діє на підставі довіреності згідно з «Положенням про відокремлені підрозділи», затвердженим Радою Федерації. Кандидат на посаду голови відокремленого підрозділу обирається членами відповідного відокремленого підрозділу. Кандидатура голови відокремленого підрозділу затверджується Радою Федерації терміном на три роки. Голова відокремленого підрозділу не може бути обраний та призначений на посаду більш ніж на два терміни поспіль.

У разі невиконання або неналежного виконання головою відокремленого підрозділу своїх обов'язків Рада Федерації має право прийняти рішення про звільнення голови відокремленого підрозділу з посади. Загальні збори членів відокремленого підрозділу також мають право висловити недовіру голові відокремленого підрозділу та звернутися до Ради Федерації з обґрунтованим клопотанням про прийняття рішення про звільнення голови відокремленого підрозділу з посади.

4.8.8. Детальний порядок формування керівних органів відокремленого підрозділу, визначення їхньої чисельності, порядок обрання, строк повноважень, а також форми їхньої роботи визначаються «Положенням про відокремлені підрозділи ФПБАУ», що затверджується Радою Федерації з урахуванням вимог цього Статуту.

4.8.9. Відокремлені підрозділи Федерації легалізують свою діяльність відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання». Відокремлені підрозділи не можуть набувати статусу юридичної особи.

РОЗДІЛ V. КОШТИ ТА МАЙНО ФЕДЕРАЦІЇ

5.1. Федерація може мати право власності, інші речові права на рухоме та нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонене законом та сприяє статутній діяльності Федерації.

5.2. Федерація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно Федерації використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Федерації.

5.3. Федерація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів Федерації. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Федерації якщо інше не передбачено законодавством.

5.4. Для здійснення статутної діяльності Федерація отримує кошти та майно з таких джерел:

5.4.1. разові або періодичні внески засновників та членів Федерації;

5.4.2. кошти або майно, які надходять до Федерації від виконання її основної діяльності та у вигляді пасивних доходів;

5.4.3. кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги;

5.4.4. технічна чи благодійна, у тому числі гуманітарна допомога;

5.4.5. добровільні пожертвування юридичних та фізичних осіб;

5.4.6. надходження роялті за використанням товарного знаку та методичних розробках ФПБАУ від видавничої та іншої комерційної діяльності юридичних осіб заснованих Федерації;

5.4.7. дивіденди від юридичних осіб, заснованих Федерацією;

5.4.8. інші відрахування від діяльності юридичних осіб, заснованих за участю Федерації;

5.4.9. кошти або майно, які надходять до Федерації як компенсація вартості отриманих послуг, у тому числі від надання платних послуг, пов’язаних з основною статутною діяльністю.

5.5. Федерація може мати у власності приміщення, споруди, інвентар, обладнання, транспортні засоби, цінні папери та інше майно, необхідне для діяльності Федерації та реалізації її мети і завдань.

5.6. Кошти Федерації можуть використовуватися тільки для досягнення цілей, визначених цим Статутом, забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед членів Федерації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.7. Федерація та створені нею юридичні особи зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України.

5.8. Федерація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів та майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.

РОЗДІЛ VI. ПРИПИНЕННЯ (ЛІКВІДАЦІЯ) ФЕДЕРАЦІЇ

6.1. Припинення (ліквідація) Федерації здійснюється:

6.1.1. за рішенням Федерації, якщо за таке рішення проголосувало 3/4 членів Федерації, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;

6.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Федерації.

6.2. З’їзд Федерації, прийнявши рішення про саморозпуск Федерації, створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення (ліквідації) Федерації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Федерації після її ліквідації відповідно до Статуту. У разі припинення (ліквідації) шляхом саморозпуску Федерації її майно та кошти, після задоволення вимог кредиторів, передаються за рішенням Федерації на статутні або благодійні цілі іншому громадському об'єднанню (кільком іншим громадським об'єднанням), а у разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

6.3. Реорганізація Федерації здійснюється шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. У разі припинення шляхом реорганізації Федерації її майно, активи та зобов’язання передаються правонаступнику.

РОЗДІЛ VII. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ФЕДЕРАЦІЇ

7.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються З’їздом Федерації, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 присутніх на З’їзді членів Федерації.

7.2. Зміни і доповнення до Статуту підлягають оприлюдненню у встановленому законодавством порядку.